IUGG信息动态2012年第13期-总第43期.pdf

                                                         [2012] 第 13 期  总第 43 期

国际IUGG月刊(2012年第10期)
目    录
国际IUGG秘书处搬迁
国际IUGG任命新执行秘书
IUGG征集2013年会议资助申请
IUGG印度尼西亚国家委员会会议报道
第32届南极研究科学委员会(SCAR)代表大会会议报道
IUGG2012年10-12月相关会议汇总